Årsmøte Dyrebeskyttelsen Norge Farsund

Herredshuset Vanse 26.04.2023 kl 1900

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referenter + 2 til å skrive under protokoll
  3. Godkjenning av forretningsorden
  4. Årsmelding(er) for årsmøteperioden
  5. Reviderte regnskap(er)
  6. Budsjett
  7. Innkomne saker
  8. Valg av tillitsvalgte

Medlemmer er Hjertelig velkommen!

 

Årsmelding 2022 Dyrebeskyttelsen Norge Farsund (DNF)

Styret 2021

Arne Mikalsen – leder

Haldis Quale

Anne Quale

Inger Lise Eriksen

Gunhild Brustugun

Ingvild Koksvik

Elin M. Charlotte Bragdø

Andreas Albrektsen – 1.vara

Jens Albrektsen – 2.vara

 

Vi har avholdt fem styremøter, og i tillegg brukt messenger og telefonen for å diskutere saker.

 

Nettsiden & facebook

Vi har opplevd lite problemer med nettsiden i år, men bruker den mest til å legge ut dyrene vi har til omplassering, samt ifbm årsmøte. Vi bruker facebook i det daglige. Her legges dyr til omplassering, dyr som er funnet/mistet etterlyses, vi deler nyhetsoppslag fra medier og andre lokalavd og våre egne oppfordringer. Vi har hatt problemer knyttet til facebook, vi vet ikke helt hva som har skjedd, trolig virus/hacking, men statuser og oppdateringer over flere år var plutselig borte fra siden vår. (Vi opplevde noe tilsvarende for noen år siden.) Dette har ingen praktisk betydning, men vi synes det er leit at det er borte.

 

Aktiviteter

I januar fikk vi vite at vi hadde fått en arv. Vi har visst at denne arven ville komme i 12-15 år, og selv om det var sårt å få oversendt testamentet, var det jo en god nyhet; den vil være med å sikre den økonomiske delen av det å drive praktisk dyrevern. Å motta en arv medfører også et stort ansvar om å forvalte arven på en god måte som sikrer intensjonen vedkommende som testamenterte til oss hadde.

 

Matstasjon

*Vanse matstasjon. Vi er noe usikre på hvor mange hjemløse katter som spiser her siden det er stor sannsynlighet for at tamme katter fra byggefeltene rundt jevnlig inntar lunsjen eller kveldsmaten her, men der går mat tilsvarende at 5-8 katter spiser.

 

Dyrene våre 2022

Dyr 2022

Antall katter, totalt, tatt ansvar for, økonomisk og/eller omplassert: 39

Antall katter tatt hånd om som ble avlivet pga FIV eller tilsvarende: 11 (7 av lang fremkommen FIV, en av hjertesvikt, en av kreft, en med store skader i hals/nakke, en av nyresvikt.)

Antall katter vi tatt hånd om tidligere år, men som av ulike årsaker* ikke kan omplasseres: 23 (*Årsakene er blant andre: sky katt med epilepsi, skye katter, katter med pels-allergi. De eldste av disse kattene er født/fanget 2006/2007 og fremover)

Antall kaniner: 5

Antall fugler: 3 (to duer og en måke)

I tillegg:

  • Kattene på matstasjonen i Vanse.
  • Vi donerte til sammen ca 200kg kattemat & kattesand ifbm med innfanging av sky katter, samt i flere tilfeller for å støtte økonomisk i saker der folk tar ansvar for en hjemløs katt o.l

 

Vi har varslet Mattilsynet om kritikkverdige forhold tre ganger. I motsetning til før velger vi nå å varsle anonymt fordi vi har opplevd at Mattilsynet bryter taushetsplikten og navngir oss. Dette har igjen ført til trakassering og ubehageligheter for oss som varsler.

 

Arven etter korona og økte strømpriser

Vi merket tidlig i 2022 at folk har dårligere råd. I tillegg la vi merke til at svært mange av de som fant en katt, egentlig godt kunne tenke seg å beholdet katten om eier ikke dukket opp, men at de ikke hadde råd til «full pakke» hos dyrlegen. Altså hadde vi ofte ikke noe fosterhjem til katten som var funnet, men vi hadde råd til å ta kostnaden for katten. Dermed inngikk vi avtaler med de som fant kattene at vi kunne ta utgiften, hvis de kunne tilby et godt hjem fremover. Dette var vinn-vinn for alle involverte. Noen ganger fant vi ingen løsning for katten, og da var det godt å ha et samarbeid med organisasjonen Pus i hus i Vennesla; ofte hadde de et ledig fosterhjem og kunne ta imot katten fra oss.

I 2022 tok vi imot den første katten i januar, og på julaften måtte julemiddagen vente – for da var det akutt for en alvorlig avmagret katt. Og etter toget på 17.mai var det bare å legge veien om garasjen der en hjemløs kattemamma hadde født 4 små. Den eldste katten vi tok hånd om nærmet seg nok pensjonistalderen, og den yngste var knappe tre uker da vi tok imot den lille jenta fra Minde.

Vi forsøker å hjelpe, men det er ikke alltid vi klarer det; vi har ikke noe dyrenes hus å tilby, og fosterhjemmene blir raskt fulle. Men vi gjør så godt vi kan.

 

Frivillige

Det er ikke enkelt å verve nye frivillige, men vi har etterlyst frivillige på facebooksiden. Vi etterlyste også fosterhjem til dyr som trenger det – og vi opplyser da om at alle utgifter dekkes av oss. Vi spør også via facebooksiden vår når vi trenger hjelp til innfanging og lignende Dessverre opplever vi liten respons fra folk. Dette gjenspeiler også aktivitetsnivået vi kan ha.

 

Heldigvis har vi en håndfull frivillige som virkelig står på og skal ha ros for innsatsen de gjør for dyrene.

Det er krevende å være frivillige over tid, men uten de hadde mange dyr lidd i stillhet..

Dyrebeskyttelsen Norge, Farsund, Styret

 

 

Veien videre – fremovermelding

Å inneha et styreverv innebærer et personlig ansvar og plikter, og i

Dyrebeskyttelsen innebærer det i tillegg mye tid på praktisk dyrevern. Styreverv

kommer i tillegg til styremedlemmenes egne, betalte jobber og familieliv, og

ingen har styrehonorar eller godtgjørelser.

I tillegg til praktisk dyrevern, har styret har hatt fokus på å sikre økonomien i

DNF. En stabil og voksende økonomi, og den siste arven, har gjort det

nødvendig å sikre midlene på en trygg måte for dyrene i fremtiden. Vi har brukt

mye tid på å sette oss inn i ulike måter dette kunne gjøres på, og etter å ha fått to

advokater og en revisor til å vurdere ulike muligheter, samt studere andre

lokalavdelinger som har gjort det på samme måte, besluttet styret å opprette en

stiftelse. Bobestyrer mente en stiftelse ville være i tråd med testamentet, og en

god måte å sikre å sikre at arven vil bli brukt på dyr i Farsund. Stiftelsens formål

er i tråd med Dyrebeskyttelsens formål, f.eks om å bidra og tilrettelegge for

tiltak og arbeid som skal fremme og øke dyrs velferd og egenverd, fortrinnsvis

for dyr med tilhold i Farsund kommune. Stiftelsen kan f.eks også gi økonomisk

tilskudd etter mottatt søknad, eller etter styrets initiativ. Dette sikrer at midlene,

inkl. arven, kun kan brukes til dette formålet. Stiftelser er pålagt å ha revisor

som påser at vedtektene følges, og det er Statsforvalteren som har øverste ansvar

for å føre tilsyn med stiftelser. Gjennom en stiftelse sikres midler gitt til dyr i

Farsund om f.eks lokalavdelingen på et tidspunkt skulle bli nedlagt, og mot at

midler gitt til dyrevern kan brukes på andre måter enn opprinnelig tiltenkt.

Stiftelsen ble opprettet på nyåret; Stiftelsen Dyrebeskyttelsen Farsund.

 

Styret 2023